آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس شصت و یکم: درس شصت و یکم در مورد غذاخوردن در یک فست فود است.Eating at a Fast Food Restaurant برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس شصتم: درس شصتم در مورد سینما رفتن است.Going to a Movie برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس پنجاه و نهم: درس پنجاه و نهم در مورد مهمونی شام رفتن است.Going to a Dinner Party برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس پنجاه و هشتم: درس پنجاه و هشتم در مورد نامه تولد رفتن است.Going to a Birthday Party برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس پنجاه و هفتم: درس پنجاه و هفتم در مورد نامه پست کردن است. Mailing a Letter برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس پنجاه و ششم: درس پنجاه و ششم در مورد استفاده از نامه نوشتن است. Writing a Personal Letter برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس پنجاه و پنجم: درس پنجاه و پنجم در مورد استفاده از منشی تلفنی است. Using an Answering Machine برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس پنجاه و چهارم: درس پنجاه و چهارم در مورد پیغام گرفتن است. Takinga Message برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس پنجاه و سوم: درس پنجاه و سوم در مورد پیغام گذاشتن است. Leaving a Message برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس پنجاه و دوم: درس پنجاه و دوم در مورد تلفن جواب دادن است. Answering a Telephone برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس پنجاه و یکم: درس پنجاه و یکم در مورد تلفن کردن است. Making a Phone Call برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس پنجاهم: درس پنجاهم در مورد استفاده از ATM است. Using an ATM برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس چهل و نهم: درس چهل و نهم در مورد به بانک رفتن است. Going to a Bank برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس چهل و هشتم: درس چهل و هشتم در مورد پرداخت صورتحساب ها است. Paying for Things برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس چهل و هفتم: درس چهل و هفتم در مورد خرید از سوپرمارکت است. Shopping for Groceries برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس چهل و ششم: درس چهل و ششم در مورد پیچ و مهره کردن است. Joining things with Bolts and Screws برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس چهل و پنجم: درس چهل و پنجم در مورد نجاری است. Working with wood برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس چهل و چهارم: درس چهل و چهارم در مورد قطع برق است. Dealing with a power Failure برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس چهل و سوم: درس چهل و سوم در مورد تعویض یک لاستیک پنچر است. Changing a Flat Tire برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس چهل و دوم: درس چهل و دوم در مورد بردن ماشین به تعمیرگاه است. Taking a Car to a Garage for Repairs برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس چهل و یکم: درس چهل و یکم در مورد تمیزکردن ماشین است.Cleaning a Car برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس چهلم: درس چهلم در مورد نگهداری از چمن است.Gardening برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس سی و نهم: درس سی و نهم در مورد نگهداری از چمن است.Taking Care of a Lawn برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس سی و هشتم: درس سی و هشتم در مورد نگهداری گربه است.Taking Care of a Cat برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس سی و هفتم: درس سی و هفتم در مورد نگهداری سگ است.Taking Care of a Dog برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس سی و ششم: درس سی و ششم در مورد خانه تکانی است.Cleaning the House برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس سی و پنجم: درس سی و پنجم در مورد لباس شستن است.Doing Laundry برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس سی و چهارم: درس سی و چهارم در مورد رفتن به رختخواب است.Going to Bed برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس سی و سوم: درس سی و سوم در مورد نگهداری از بچه است. Babysitting برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس سی و دوم: درس سی و دوم در مورد فیلم دیدن است. Watching a Video برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس سی و یکم: درس سی و یکم در مورد تلویزیون نگاه کردن است. Watching TV برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس سی ام: درس سی ام در موردکتاب خواندن است. Reading برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس بیست و نهم: درس بیست و نهم در مورد آهنگ گوش دادن است. Listening to Music برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس بیست و هشتم: درس بیست و هشتم در مورد سی دی گذاشتن است. Playing a CD برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس بیست و هفتم: درس بیست و هفتم در مورد ظرف شستن است. Doing the Dishes برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس بیست و ششم: درس بیست و ششم در مورد جمع کردن میز است. Clearing the Table برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس بیست و پنجم: درس بیست و پنجم در مورد شام خوردن است. Eating Dinner برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس بیست و چهارم: درس بیست و چهارم در مورد برنج پختن است. Cooking Rice برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس بیست و سوم: درس بیست و سوم در مورد اسپاگتی درست کردن است. Making Spaghetti برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس بیست و دوم: درس بیست و دوم در مورد آماده کردن سبزیجات است. Preparing Vegetables برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس بیست و یکم: درس بیست و یکم در مورد شام درست کردن است. Making Dinner برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس بیستم: درس بیستم در مورد برگشتن به منزل است. Returning Home برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس نوزدهم: درس نوزدهم در مورد دوچرخه سواری است. Riding a Bike برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس هجدهم: درس هجدهم در مورد قدم زدن است. Walking Somewhere برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس هفدهم: درس هفدهم در مورد سوار تاکسی شدن است. Taking a Taxi برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس ش‍انزدهم: درس شانزدهم در مورد سوار مترو یا قطار شدن است. Taking a Train برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس پانزدهم ‍: درس پانزدهم در مورد رانندگی است. 3 Driving a Car برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس چهاردهم: درس چهاردهم در مورد رانندگی است. 2 Driving a Car برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس سیزدهم: درس سیزدهم در مورد رانندگی کردن است. Driving a Car برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس دوازدهم: درس دوازدهم در مورد اتوبوس سوار شدن است. Taking a Bus برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس یازدهم: درس یازدهم در موردترک کردن منزل است. Leaving The House برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس دهم: درس دهم در مورد صبحانه خوردن است. Eating Breakfast برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس نهم: درس نهم در مورد نیمرو درست کردن است. Frying an Egg برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس هشتم: درس هشتم در مورد درست صبحانه است. Making Breakfast برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس هفتم: درس هفتم در مورد درست کردن چای و قهوه است. Making Coffee / Making Tea برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس ششم: درس ششم در مورد مرتب کردن تخت است. Making a Bed برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس چهارم : درس چهارم در مورد لباس پوشیدن آقایون است. Getting Dressed- For a man برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس پنجم: درس پنجم در مورد لباس پوشیدن خانمها است. Getting Dressed- For a Woman برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس سوم : درس سوم در مورد دوش گرفتن است. Taking a Shower برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس دوم : درس دوم در مورد مسواک زدن است. Brushing Your Teeth برای دانلود فایل صوتی و فایل پی دی اف روی تصویر زیر کلیک کنید.
آموزش زبان انگلیسی فعالیت های روزانه آموزش زبان انگلیسی و فعالیت های روزمره درس اول: درس اول مربوط به فعالیت های شروع روز هست. برای دانلود فایل PDF و فایل صوتی کلیک کنید.

تماس با ما

 

ایمیل : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید                   همراه :09360320088   
   آموزش زبان انگلیسی09360320088